Rounded Rectangle: O NAMA
Rounded Rectangle: PROJEKTI
Rounded Rectangle: KALENDAR
Rounded Rectangle: KONTAKT
Rounded Rectangle: POVEZNICE

E-SCORE

E-SCORE (Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije)

Grant shema: IPA 2011 - Reinforcing Support of CSOs’ in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration.
Reference: EuropeAid/134506/D/ACT/HR.
 
Ukupna vrijednost: 274.908,15

Doprinos Europske unije: 247.142,43

Doprinos Vlade RH, Ured za udruge: 19.346,00

Trajanje: 01/01/2015 – 01/01/2017
 
Lokacija: Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Međimurska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija

 

E-SCORE je slojevit, međusektorski projekt koji će povezati različite aspekte borbe protiv korupcije i izgradnje integriteta u javnoj nabavi. Projekt je podijeljen u tri različite faze koje će zajednički doprinijeti ostvarenju ciljeva : 1. Jačanje kapaciteta i razvoj alata za praćenje javnih politika; 2. Provedba aktivnosti praćenja i analize politika javne nabave, 3. Podizanje svijesti javnosti i zagovaračka kampanja usmjerena na izgradnju instrumenata za izgradnju integriteta među ciljanim dionicima.
Opći cilj : Izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu.
Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta relevantnih lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih medija za odgovarajuće kontinuirano praćenje, vrednovanje i oblikovanje prioriteta u podučju borbe protiv korupcije (javna nabava, sukob interesa, upravljanje informacijama, klijentelizam, favoriziranje); razvoj novih IT alata dostupnih javnosti za praćenje politika u području borbe protiv korupcije / za integritet; izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije (etički kodeksi i standardi integriteta) ključnih hrvatskih dionika u javnoj nabavi; poboljšanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave u Hrvatskoj; osmisliti stabilnu međusektorsku akciju na više razina s ciljem nadzora antikorupcijskih žarišta; mobilizirati aktivno građanstvo u praćenju provedbe ključnih antikorupcijskih politika.
Kao rezultat ovog projekta, održat će se 3 odvojena treninga izgradnje kapaciteta za partnere i novinare i izgradit će se kapacitet ugovornih tijela, nevladinih organizacija i medija (ukupno 45 osoba iz 31 institucije / organizacije / medija. Osim toga, inovativni IT alati će biti unaprijeđeni (Baza podataka javne nabave) i novi će biti stvoreni (Alat za samoprocjenu integriteta), 100 istraživačkih članaka će biti napisano, organiziran 1 međunarodni posjet Nizozemskom sustavu integriteta, kao i razne zagovaračke aktivnosti.

Koaplikanti:
Udruga Općina u Republici Hrvatskoj
Hrvatska udruga trenera  i specijalista u javnoj nabavi, Jav.Na
Udruga žena Vukovar
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus
Udruga Zora
Projekt Građanskih prava

Pratite implementaciju projekta:
Aktivnost 1 - Prvi partnerski sastanak
Aktivnost 2 - Razvoj novih i nadogradnja postojećih IT alata za nadzor javnih politika:
a) Poziv na podnošenje ponuda
b) Pitanja za pojašnjenjem i odgovori
c) Odluka o odabiru
Aktivnost 3 - Izgradnja kapaciteta
Odluka o odabiru: Nabava usluga smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja

3.1 Radionica izgradnje kapaciteta novinara:
a) Poziv istraživačkim novinarima
3.2 Radionica izgradnje kapaciteta predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ugovornih tijela
a) Javni poziv jedinicama lokalne samouprave

Projekt E-SCORE financiran je sredstvima EU  i Vlade RH, Ured za udruge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst je preuzet sa stranica nositelja projekta.

Rounded Rectangle: PROJEKTI
Rounded Rectangle: E-SCORE